Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rijschool Alwin

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Rijschool Alwin.

1.2 In alle gevallen waarin door Rijschool Alwin van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.3 De lesovereenkomst is bindend na ondertekening, tenzij dit binnen 5 dagen schriftelijk wordt weersproken.

Artikel 2: Verplichtingen Rijschool Alwin

2.1 De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.

2.2 De cursist rijdt zoveel mogelijk in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen afleggen in deze auto. Bij overmacht is er een vervangende lesauto beschikbaar.

2.3 De aanvraag van het rijexamen wordt door Rijschool Alwin daadwerkelijk ingediend bij de bevoegde instantie uiterlijk drie weken na betaling en overlegging van de daarvoor benodigde bescheiden door de cursist.

2.4 Rijschool Alwin draagt zorg voor alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen gedurende de cursus.

Artikel 3: Verplichtingen cursist

3.1 De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

3.2 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken tijdstip zonder tijdige afzegging, de volledige les te voldoen.

3.3 Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de les verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dit geval dient de volledige afgesproken lestijd betaald te worden.

3.4 Een rijles welke niet minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd wordt volledig in rekening gebracht.

3.5 Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets, of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.cbr.nl.

3.6 Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen, dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

3.7 De cursist dient ervoor te zorgen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. Rijschool Alwin is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

3.8 Indien er sprake is van ontzegging van de rijbevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dient de cursist hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4: Betalingen

4.1 Rijschool Alwin is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisname van de prijswijziging.

4.2 Indien de betaling per factuur wordt gedaan, dient deze binnen veertien dagen te worden voldaan. Bij verzuim is de cursist een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

4.3 Bij niet tijdige betaling heeft Rijschool Alwin het recht om de betreffende overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 5: Examens en tussentijdse toets

5.1 Indien het examen of de tussentijdse toets geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantie bij de aanvraag aan de rijschool is opgegeven.

5.2 Indien het examen of de tussentijdse toets geen doorgang vindt wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit vloeiende kosten.

5.3 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 6: Beëindigen van de lesovereenkomst

6.1 Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, kan de cursist deze alleen beëindigen om dringende redenen, waarvan redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder de verplichting de lesprijs van een lesuur verhoogd met administratiekosten te vergoeden.

6.2 De rijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dringende redenen, waarvan onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren, onder terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.

6.3 De lesovereenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventuele overlijden van de cursist.

6.4 Bij beëindiging door de cursist vervalt het recht op restitutie van reeds geplande examens.

Artikel 7: Vrijwaring

7.1 Rijschool Alwin vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen, tenzij:

  • De cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt.
  • De cursist tijdens het voorval onder invloed is van verdovende middelen, alcohol en/of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
  • De cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft verzwegen.
  • De cursist onjuiste informatie heeft verschaft over zijn/haar medische beperkingen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Rijschool Alwin is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. Rijschool Alwin is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 9: Klachten

9.1 De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden om de klachten ter plaatse op te lossen.

Artikel 10: Privacybeleid

10.1 Rijschool Alwin verwerkt persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het aangaan van de lesovereenkomst wordt de cursist geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Rijschool Alwin zijn/haar gegevens verwerkt en indien gewenst verwijderd kunnen worden.

Artikel 11: Geheimhoudingsplicht

11.1 Rijschool Alwin verplicht zich tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de overeenkomst van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Alle werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.